Všeobecné obchodní podmínky a návštěvní řád altánů Orlice

Duben 1, 2023

v areálu Rekreačního a sportovního centra Slezská plovárna (dále jen areál)

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel objektu Altány Orlice: Ponca spol. s r.o.
Sídlo společnosti: U Svobodárny 1110/12, Praha 9 – Libeň, IČ:27461840, DIČ: CZ27461840
Odpovědná osoba: Mgr. Martina Rejhová, jednatel společnosti

Správce areálu: Správa areálu Slezské plovárny, s.r.o.
Kontaktní adresa: Na Mlejnku 1050/21a, 50003 Hradec Králové, IČ:28793102
Odpovědná osoba: Romana Bertelsová, tel. 603143199

Kontakt: www.slezskaplovarna.cz
Email: altany@slezskaplovarna.cz

II. Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“)

 1. Předmětem pronájmu je altán (dále jen objekt), který bude užíván pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.

 2. Provozovatel garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, jak je uvedeno v článku V. těchto podmínek.

 3. Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu.

 4. Smluvní vztah vzniká na základě složené platby, popřípadě předáním klíčů od objektu. Zaplacením určitého obnosu peněz dle pokynů provozovatele objektu klient strvzuje, že se seznámil s platebními a stornovacími podmínkami, které jsou uvedeny v článku III. těchto VOP.

 5. Objekt je určen pro ubytování dle pokynů provozovatele a v souladu s provozním řádem areálu uvedeným na www.slezskaplovarna.cz

 6. Nástup do objektu stanoven od 16:00 do 18:00, ukončení pobytu je v 10:00 v den odjezdu.

 7. Při nástupu předá provozovatel nebo odpovědná osoba klientovi objekt vybavený dle inventáře, jehož jedna kopie se nachází přímo v objektu. Po kontrole předá provozovatel klientovi klíče od objektu a čip ke vstupu do areálu. Při odchodu provozovatel nebo odpovědná osoba s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře.

 8. Noční klid v celém areálu je stanoven od 22:00 do 6:00 hodin. S ohledem na relaxační charakter této přírodní oblasti je všeobecně doporučeno zachovávat přiměřený klid v průběhu celého dne.

 9. Areál spadá do rybářského revíru 451058 Orlice 1 – MO Hradec Králové a podléhá platnému rybářskému řádu. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. Povolení k rybolovu: p. Václav Mikeš, hospodář MO ČRS Hradec Králové, tel.736478373 nebo v prodejně rybářských potřeb Rybářský sport, www.rybarsky-sport.cz, tel. 732535282

 10. Provozovatel prohlašuje, že objekty umístěné v areálu jsou jako celek pojištěny v rámci pojištění nemovitosti.

 11. V celém areálu včetně objektů je zákaz kouření!!! V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat klientovi i ubytovaným hostům částku ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za ohrožení požární bezpečnosti.

 12. V celém areálu včetně přilehlých pozemků platí zákaz rozdělávání jakéhokoli otevřeného ohně (tj. otevřený oheň v jakékoli formě). Případná místa k rozdělání ohně (ohniště, grill stanoviště) je možné využít výhradně s předchozím výslovným souhlasem poskytovatele a pouze na k tomu výslovně vyhrazených místech.

 13. V celém areálu včetně pozemků platí zákaz – a to mimo případy předchozího výslovného svolení poskytovatele – instalace, použití a vypouštění jakékoli zábavní a jiné pyrotechniky (tj. pyrotechniky v jakékoliv formě, zejména ohňostrojů, rachejtlí, petard, včetně umělého ohně apod., dále souhrnně jen „zábavní pyrotechnika“) a lampiónů štěstí.

 14. Do areálu je zakázán vstup psů. Vstup jiných zvířat je možný pouze po domluvě s provozovatelem.

 15. Parkování pro klienty objektu je zajištěno výhradně na přilehlé parkovací ploše před vstupní branou do areálu. Nejedná se však o hlídané parkoviště, proto poskytovatel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Je zakázáno parkování a odstavování kterýchkoli motorových dopravních prostředků na jiných místech než na vyhrazené pro tyto účely poskytovatelem parkovací ploše. Není přípustné jakékoliv vjíždění a parkování na travnatých plochách ani zpevněných pěšinách kdekoliv uvnitř areálu.

 16. Klient tímto uděluje souhlas provozovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Bližší povinnosti klienta a provozovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy, jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

III. Platební a stornovací podmínky

 1. Cenu za pobyt si provozovatel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., s tím že celková cena objednaných služeb se řídí ceníkem provozovatele platným ke dni vzniku smluvního vztahu. Obsah a jednotkové ceny nabízených služeb a zboží vzal klient před uzavřením vzájemného smluvního vztahu v celém rozsahu a bez výhrad na vědomí. Cena objednaného zboží a sortimentu z nabídky provozovatele se řídí ceníky provozovatele platnými ke dni předcházejícímu den konání akce.

 2. Ceny vychází z platného ceníku, který je uveden na www.slezskaplovarna.cz, případně mohou být domluveny na základě aktuálních akcí či individuální domluvy s provozovatelem. Případné slevy vyhlášené provozovatelem po datu uzavření smlouvy, nezakládají právo klienta na zlevněnou cenu.

 3. Záloha za pobyt je min. 50% z celkové částky za ubytování a je splatná do 3 dnů od rezervace. Doplatek celé částky je splatný 20 dní před nástupem na pobyt. Obě částky jsou splatné na účet provozovatele č. 4747757309/0800.

 4. Zrušení pobytu ze strany klienta musí být provedeno písemnou formou na email: altany@slezskaplovarna.cz

 5. 60 a více dnů před nástupem pobytu si může klient sjednat s provozovatelem náhradní termín a storno poplatek je 0,-Kč. Zaplacená záloha bude vrácena klientovi.

 6. 60 – 20 dnů před nástupem na pobyt činí stornopoplatek 50% z celkové ceny pobytu.

 7. 20 a méně dnů před nástupem na pobyt činí stornopoplatek 100% z celkové ceny pobytu.

 8. V případě přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací!

 9. V případě zrušení pobytu ze strany provozovatele (porucha objektu, vážná závada apod.) bude klientovi vrácena celá částka platby.

 10. Při zrušení pobytu z vyšší moci má klient možnost vybrat si náhradní termín.

IV. Povinnosti klienta

 1. Klient se zavazuje řídit VOP a návštěvní řádem Altánů Orlice, stejně jako se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a bez výhrady dodržovat Provozní řád a Požární poplachové směrnice areálu ve znění, v jakém jsou uvedeny na www.slezskaplovarna.cz (kopie Provozního řádu a Požárních poplachových směrnic jsou k dispozici v objektu).

 2. Klient se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.

 3. Klient se zavazuje obeznámit s obsluhou objektu, což potvrzuje převzetím objektu.

 4. V celém areálu včetně objektu nesmí klient ani další účastníci pobytu bez předchozího výslovného povolení poskytovatele používat jakékoli vlastní elektrické spotřebiče, vyjma drobných spotřebičů sloužících k osobní hygieně, případně notebooků a nabíjecích adaptérů pro drobnou elektroniku, za podmínky odpovídajícího technického stavu a řádného použití.

 5. Klient se zavazuje vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení a dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, nevynášet sklo na molo apod.)

 6. Za případné škody způsobené na majetku zodpovídá klient spolu s příslušným účastníkem pobytu, a jsou povinni společně a nerozdílně vzniklou škodu uhradit v celém rozsahu dle aktuálních cen souvisejících s pořízením nového vybavení, jež bylo dotyčnou osobou poškozeno, resp. znehodnoceno. Klient spolu s příslušným účastníkem pobytu hradí veškerou způsobenou škodu, (pokud neprokáží, že škodu nezavinili,) včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za poskytnutí dané služby / užití daného zařízení, po celou dobu, po kterou budou dotčené prostory, prostranství nebo části objektu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má klient spolu s příslušným účastníkem pobytu i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby účastnící se akce klienta, případné návštěvy klienta a ubytovaných hostů.

 7. Zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, neprodleně to oznámí provozovateli nebo oprávněné osobě. Kontakty jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP.

 8. Klient se zavazuje vyvarovat činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid.

 9. Klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilů apod. po celou dobu trvání pobytu.

 10. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta ani dalších účastníků pobytu.

 11. Klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu!

 12. Klient se zavazuje udržovat objekt a jeho okolí po dobu pobytu v čistotě!

 13. Klient nesmí do prostor areálu a objektu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.

 14. Při odchodu z objektu nebo za deště, větru či sněžení je klient povinen zavřít dveře!!!

 15. Nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!!!

 16. Pokud klient opustí dobrovolně objekt nemá nárok na vrácení zbylé částky peněz.

 17. V případě ztráty klíčů je klient povinen neprodleně ztrátu nahlásit odpovědné osobě provozovatele. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Klient je povinen předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu řádně ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Tím není dotčeno právo poskytovatele domáhat se náhrady případné způsobené škody.

V. Povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient je povinen zaplatit poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby klienta, tedy klienty a hosty účastnící se konané akce ve smyslu uzavřené smlouvy.

 2. Provozovatel se zavazuje umožnit klientovi využití celého objektu po sjednanou dobu pobytu. Provozovatel je povinen obeznámit klienta s obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

 3. Provozovatel se zavazuje předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky el. energie.

 4. Provozovatel se zavazuje poskytnout klientovi čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko.

 5. Provozovatel se zavazuje řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu.

 6. Provozovatel se zavazuje být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na telefonu nebo zvolit svého zástupce.

 7. Pokud vznikne ze strany provozovatele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

VI. Hlášení požáru, havárie, lékařské ošetření

 1. Vznik požáru hlásí klienti na tel. 150 nebo 112 a bez zbytečného odkladu informují provozovatele. Postupuje se podle požárních směrnic vyvěšených v prostorách šaten sociálního zázemí, jejichž kopie je uložena i v objektu.

 2. V případě poškození nebo nefunkčnosti elektrické instalace klient kontaktuje zástupce majitele na tel. 603 143 199.

 3. V případě potřeby lékařského ošetření volá klient na č. tel. 155 nebo 112 a následně o vzniklé situaci informuje zástupce provozovatele na tel. 603 143 199.

Lékárnička je umístěna v prostorách šatny sociálního zázemí.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pro situace výslovně neuvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a návštěvním řádu Altánů Orlice v areálu odkazuje majitel na příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

 2. Všeobecné obchodní podmínky a návštěvní řád Altánů Orlice je závazný pro všechny klienty a jejich návštěvy. Každá osoba, která závažným způsobem poruší tyto podmínky a řád, bude z areálu vykázána. Pokud by se jednalo o klienta, pak bez další finanční náhrady.

 3. Tyto VOP může provozovatel v plném a neomezeném rozsahu doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách provozovatele a zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas provozovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

 4. Případné stížnosti klienta a ubytovaných hostů, reklamace a návrhy na zlepšení činnosti hotelu, přijímá provozovatel případně odpovědný zástupce provozovatele.

 5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky VOP se nebudou vztahovat na již uzavřené smluvní vztahy.

 6. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení VOP a smlouvy nemá vliv na celkovou platnost VOP a smlouvy, tedy veškerých ostatních a platných ustanovení.

Tyto VOP a návštěvní řád Altánů Orlice vstupují v platnost a účinnost dne 1.4.2023 a vztahují se na veškeré služby a zboží poskytované od tohoto data.