Požární poplachová směrnice

Březen 7, 2023

1. Zahajte neprodleně hašení vznikajícího požáru

Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna jej uhasit za použití všech dostupných
prostředků k hašení.

K prvotnímu hašení využijte dostupné přenosné hasicí přístroje v okolí požáru. Pro hašení můžete
využit i PHP z okolních prostor a budov.

2. Vypněte elektrický proud a přívod plynu v ohroženém prostoru

Místa pro vypnutí proudu a plynu jsou označena a znalost jejich umístění je základní povinností zaměstnanců
Nestačíte-li požár uhasit sami ani za pomoci ostatních pokračujte dle dále uvedených bodů:

3. Vyhlašte požární poplach pro všechny osoby v areálu plovárny

Poplach vyhlašujete voláním "HOŘÍ".

4. Ohlášte požár na operační středisko Hasičského záchranného sboru

Z kteréhokoliv telefonu vytočte číslo 150, 112.

V hlášení o požáru uveďte:

​Kde hoří;                  
Co hoří;                        
Rozsah;                         
Zranění osob;
Kdo volá;

Po ohlášení požáru je nutné vyčkat na zpětný dotaz z Operačního střediska HZS!!!!

5. Zabezpečte evakuaci a shromáždění všech osob z ohroženého prostoru
Osoby se shromáždí na zpevněné ploše před areálem plovárny mimo prostory ohrožené požárem.

6. Po příjezdu Has. záchr. sboru informujte velitele jed. o provedených opatřeních

Informace směřující na záchranu lidských životů, informace o výskytu hořlavých, hoření podporujících, výbušných a nebezpečných látkách, které se v prostoru mohou vyskytovat. Informace o počtu evakuovaných osob atd....

7. Důležitá telefonní čísla:

 • integrovaný záchranný systém - 112

 • hasičský záchranný sbor - 150

 • policie ČR - 158

 • lékařská záchranná služba - 155

 • pohotovostní služba:

 • poruchy plynu - 1239

 • poruchy el. proudu - 840 850 860

 • poruchy vodovodní sítě - 841 111 213   


  Jednatel: PONCA spol  s r.o.

  Správce areálu: +420 603 143 199

8. Další důležitá upozornění:

Podle těchto směrnic jsou zaměstnanci povinni postupovat i v případě havárie nebo jiného stavu nouze.

Zpracoval: Josef Bína Z-OZO-189/2019

Hradec Králové: 29.2.2020 (upraveno 7.3.2023)