Provozní řád

Leden 1, 2023

„Rekreační a sportovní centrum Slezská plovárna“ (dále jen areál) je tvořeno pozemky st.p.č. 472/1, st.p.č.472/2, st.p.č.518, st.p.č.2278, st.p.č.2289, st.p.č.2357, st.p.č.2714, st.p.č.2715, st.p.č.2889, st.p.č.2902, st.p.č.2903/1, st.p.č.3005, st.p.č.3031, st.p.č.3065, st.p.č.3186, p.č. 3188, st.p.č.3189, p.č. 917/1, p.č.917/12, p.č.917/14, p.č.917/15, p.č.917/17, p.č.917/20, p.č.917/21, p.č. 917/35, p.ř.917/38, p.č.917/39, p.č. 917/49, p.č.917/51, p.č.918/2, p.č.918/7, p.č.934/31, p.č.934/40, 916/4, p.č.934/30, p.č.934/27, p.č. 934/35, p.č.934/36, p.č.934/46, p.č. 934/68, p.č. 934/69, p.č.2078, p.č. 917/50 v katastrálním území Slezské Předměstí.

Provozovatelem areálu je PONCA, spol. s r.o.

Kontaktní adresa: Na Mlejnku 1030/21b,500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, IČ: 27461840

Návštěvníci i smluvní partneři (dále jen uživatelé) jsou povinni dodržovat tento Provozní řád. V případě hrubého porušení Provozního řádu bude uživateli odepřen vstup do areálu bez nároku na jakoukoli náhradu.

 1. Do areálu mají volný vstup uživatelé, kteří mají se správcem uzavřenou platnou smlouvu o užívání areálu a mají protokolárně převzatý čip k brance či klíč k bráně.

 2. Vstup ostatním uživatelům je povolen buď na základě jednorázové vstupenky nebo při pořádání akcí organizovaných správcem nebo smluvním partnerem, který za jejich chování po dobu trvání akce automaticky přebírá plnou odpovědnost. Vstup do areálu mají také rybáři v souladu s platnými předpisy a nařízeními Rybářského svazu. Vstup do areálu a jeho užívání mimo těchto akcí je umožněn i jiným osobám, které se na podmínkách užívání (krátkodobém, sezónním, nebo dlouhodobějším) předem dohodnou se zástupci správce e-mailem: info@slezskaplovarna.cz.

 3. Vstupní vrata a vrátka do areálu musí být trvale uzavřena a všechny vstupující osoby jsou povinny vstupní vrata a vrátka okamžitě po sobě zavírat ne zamykat. Pro vjezd autem do osady Mlejnek je určena automatická brána, která se otevře po zavolání na ústřednu. Brána se otevírá i zavírá automaticky.

 4. Uživatelé nejsou oprávněni vpouštět do areálu jiné osoby, ani tam vodit psy a nesmí přidělávat další klíče.

 5. V celém areálu platí zákaz kouření. Do areálu je přísný zákaz vnášení hořlavých kapalin (nad 20l, vyjma mot. vozidel), chemických látek ohrožujících životní prostředí, tlakových lahví (o objemu větší, jak 2l) a jejich uskladnění. V případě potřeby plynu v tlakové lahvi (plynové spotřebiče, čepování nápojů, apod.)  je nutné informovat o této skutečnosti správce areálu (množství, druh). Při organizování různých akcí spojených s používáním otevřeného ohně musí pořadatel zajistit předchozí souhlas správce areálu a bezpodmínečnou kontrolu dodržování požárních směrnic centra. Je zakázáno v areálu centra pálit odpad jakéhokoliv druhu.

 6. Všichni uživatelé areálu musí dodržovat pořádek na všech pozemcích areálu a na přístupové cestě včetně přístupu k vodní ploše. To platí i pro všechny užívané objekty (WC a podobně).

 7. Uživatelé areálu berou na vědomí, že v areálu probíhají různé akce a jsou povinni respektovat práva ostatních uživatelů areálu, zejména pak nenarušovat uzavřené hromadné akce v areálu. O konání takové akce v daný den a čas, stejně jako i o částech areálu pro akci vymezených a jiným uživatelům v době konání akce nepřístupných informuje správce areálu emailovým newsletterem zaslaným uživatelům. Narušování pořádku nebo průběhu takové akce může být správcem bez ohledu na další okolnosti posouzeno jako hrubé porušení povinností člena areálu.

 8. Všichni uživatelé areálu musí dodržovat rozvrh využívání sportovišť, který je spravován a aktualizován správcem.

 9. Využívání všech sportovišť, herních prvků i přírodních prvků uživateli areálu je na vlastní nebezpečí uživatelů. Provozovatel a správce areálu neručí za škody způsobené uživatelům jejich pobytem v areálu, vyjma škod prokazatelně způsobených činností správce. Za děti navštěvující areál v plném rozsahu ručí jejich zákonní zástupci anebo doprovázející osoby.

 10. Uživatelé berou na vědomí, že areál není plovárnou, neslouží ke koupání v řece Orlici a vstup do řeky a pobyt v ní je plně na vlastní nebezpečí uživatele.

 11. V areálu je zakázáno působit nadměrný hluk a jakkoliv obtěžovat ostatní uživatele areálu. Noční klid v celém areálu je stanoven od 22:00 do 6:00 hodin.

 12. Uživatelé jsou při pobytu v areálu povinni užívat přiměřené odění nebo koupací úbor tak, aby nebudili pohoršení u ostatních uživatelů areálu. Uživatelé berou na vědomí, že absence vhodného odění může být, i vzhledem k časté přítomnosti nezletilých osob v areálu, správním orgánem posouzena jako přestupek dle zák. č. 251/2016 Sb. a můžou být správcem vykázáni z areálu.

 13. Do areálu je zakázán vstup osobám postiženým horečkou a přenosnými nemocemi, stejně jako dalšími nemocemi nebo parazity, způsobilými poškodit zdraví ostatních uživatelů. Vstup je dále zakázán osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.

 14. Uživatelé areálu mohou pořizovat audio i video dokumentaci ze své návštěvy areálu pouze pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterém jim to umožňuje platný právní řád.

 15. Všichni uživatelé areálu souhlasí s tím, že se budou při jeho užívání chovat v souladu s pravidly, uvedenými v tomto provozním řádu a dodržovat zásady protipožární prevence. Případné problémy budou řešit se zástupci správce. Při hrubém porušování daných pravidel bude těmto osobám následně vstup do areálu odepřen.

 16. Při povodňových stavech je nutno dbát pokynů pracovníků Povodí Labe, státní podnik, který je správce vodního toku, ochranné hráze a hrázové propusti (kontaktní osoba - pan Sajdl, tel. 724523953).

 17. Správce areálu informuje uživatele, že je oprávněn shromažďovat a zpracovávat osobní údaje partnerů a uživatelů nutné k řádnému plnění právních povinností správce areálu a k plnění oprávněných zájmů správce areálu, zejména fyzické bezpečnosti a ochraně majetku, a uchovávat je po dobu nutnou k plnění dané smlouvy, popř. po dobu danou právním řádem. Správce areálu přijme opatření zabraňující zneužití nebo ztrátě těchto dat. Úřadem příslušným pro řešení sporů v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 18. Uživatelé areálu berou na vědomí, že areál je monitorován kamerovým systémem a fotopastmi.

V Hradci Králové, dne 1.1.2023